การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

การบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
30 ส.ค. 2566
327

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำแนวทางของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน และจัดทำเป็นต้นแบบ            การบริหารจัดการความรู้ภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตนเอง หรือต่อยอดแนวทางด้วยนวัตกรรมในการบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในหน่วยงานเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร                        และให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคคลอื่น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่นำไปสู่ "องค์กรแห่งการเรียนรู้"

การริหารจัดการความรู้.2ของ-กพร.jpg (323 KB)