การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

บุคลากรภายในองค์กร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-ว่าง- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้าราชการ
นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพธูทิพย์ ศรีคำภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสมพล นาคเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณิชา ชัยชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุจิตรัตน์ ทิพย์ธารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววันณวรรธน์ เทพพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ
นางสาวชุติมา ปัตถาทุม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสักพัฒน์ ตันติรานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว
นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ เต้าป้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธีรเดช จุฒะภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรทัย บุญทัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจริยา จิรสัตยกูล พนักงานขับรถยนต์