TOP
บุคลากรภายในองค์กร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้าราชการ
นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพธูทิพย์ ศรีคำภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสมพล นาคเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวณิชา ชัยชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุจิตรัตน์ ทิพย์ธารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววันณวรรธน์ เทพพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ
นางสาวชุติมา ปัตถาทุม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสักพัฒน์ ตันติรานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว
นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายบวรกฤษฎิ์ ทิพคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธีรเดช จุฒะภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจริยา จิรสัตยกูล พนักงานขับรถยนต์