การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

  • ขอเชิญร่่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริหารของสป.กค.
  • บุคคลต้นแบบ ด้านวินัย/สุจริต
  • 9 box grid Model
  • ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ Info.go.th
  • จรรยาและวินัยข้าราชการ
  • วิถีการทำงานแบบ Agile mindset
  • การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ

สถานีข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
22 ก.พ. 2567
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัมนาระบบบริหารเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการแบ่งส่วนราชการภาย...
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 ธ.ค. 2566
นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคล...
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำแนวทางของกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน และจัดทำเป็นต้นแบบการบริหารจัดการความรู้ภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตนเอง หรือต่อยอดแนวทางด้วยนวัตกรรมในการบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในหน่วยงานเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร และให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคคลอื่น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่นำไปสู่ "องค์กรแห่งการเรียนรู้"
Adobe Acrobat Reader โปรแกรมเสริม ช่วยให้สามารถเปิดไฟล์เอกสารนามสกุล(.pdf) ที่ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้
Google Chrome เบราว์เซอร์แนะนำ สำหรับเปิดเว็บไซต์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อการ เข้าถึงข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด โปรแกรมได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้