การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

ผลการประเมินสถานะฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร.