การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 ธ.ค. 2566
66

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15