การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2565
14 ธ.ค. 2565
215

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เพื่อพิจารณา
1. แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แนวทางการประเมินผลควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13