TOP
นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กพร. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
3 มี.ค. 2565
71

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco WebEx