TOP
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563
7 ธ.ค. 2563
230

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11