การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 มี.ค. 2565
830

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) โครงสร้างทีมบัญชาการและคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง

2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตของคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง

3) แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในกรณีต่างๆ

4) แนวทางการมอบหมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกรณีเกิดสภาวะวิกฤต

5) การบริหารภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

6) แนวทางการตรวจสอบอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำนักงานภายในหน่วยงาน