การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

วิสัยทัศน์/พันธิกจ
28 ก.พ. 2562
1405

วิสัยทัศน์
ผลักดันระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ
1. ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และประสานงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ และเสนอความเห็นในฐานะหน่วยงานกลาง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่น
3. ศึกษา เสนอแนะ ประสาน เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง รวมถึงการบริหารจัดการระบบการวัดผลดำเนินงานของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง และรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง
5. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริม และพัฒนาความบุคลากรรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
7. บริหารจัดการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานภายในองค์กร
8. ประสานงานและปฏิบัติงานตามภารกิจหรือโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือตามที่ได้รับมอบหมาย